ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, внимателно прочетете общите условия преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате сайта, се счита, че приемате и сте съгласни с посочените ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Приемайки общите условия по време на поръчка на стоки, вие потвърждавате, че сте запознати с общите условия и приемате всички правила и се съгласявате да спазвате условията за ползване на този електронен магазин.

ДОСТАВКА НА СТОКА/И

Доставката на всички продукти в сайта е безплатна и е за сметка на „УЕБ-ТЕК“ ЕООД. Доставката се извършва чрез куриерски фирми, опериращи на територията на страната или от наш служител.

Поради динамиката на продажбения процес, в това число, складови наличности и транспортни услуги на стоки от чужбина, моля изисквайте допълнителна информация за срока на доставка за всяка конкретна поръчка.

ОТГОВОРНОСТ

„УЕБ-ТЕК“ ЕООД не носи отговорност в случай на непреодолима сила (форсмажор), случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания, наложени от компетентните държавни органи. „УЕБ-ТЕК“ ЕООД не носи отговорност за вреди и щети, причинени на трети лица от страна на КЛИЕНТА.

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, програми и друга информация, публикувани на сайта, са собственост на „УЕБ-ТЕК“ ЕООД или неговите партньори, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна и др. на част или цялото съдържание на сайта е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на „УЕБ-ТЕК“ ЕООД и/или неговите партньори за съответния вид използване.

„УЕБ-ТЕК“ ЕООД е запазена марка в България по смисъла на Закона за марките и географските означения.

ДАННИ НА „УЕБ-ТЕК“ ЕООД

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

– Наименование на Доставчика: „УЕБ-ТЕК“ ЕООД

– Седалище и адрес на управление: бул. „Цар Борис III-Обединител“ №37, Палата 5, офис 210.

– Данни за кореспонденция: бул. „Цар Борис III-Обединител“ №37, Палата 5, офис 210.

– Фирмата е регистрирана като администратор на личните данни.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЪГЛАСНО ЗЗП

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба КЛИЕНТЪТ има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай КЛИЕНТЪТ може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.


(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на КЛИЕНТА е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  2. значимостта на несъответствието;
  3. възможността да се предложи на КЛИЕНТА друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от КЛИЕНТА.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 КЛИЕНТЪТ има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за КЛИЕНТА. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) КЛИЕНТЪТ може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.


Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато КЛИЕНТЪТ не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.

(2) КЛИЕНТЪТ не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от КЛИЕНТА.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от КЛИЕНТА сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на КЛИЕНТА чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) КЛИЕНТЪТ не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) КЛИЕНТЪТ може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и КЛИЕНТА за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на КЛИЕНТА по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ